Behandling av personopplysninger

Her kan du lese Senter for God Arbeidslysts (SfGA) personvernserklæring – herunder hvilke opplysninger vi registrerer om deg og hvordan vi bruker opplysningene.

Dine personopplysninger tilhører deg. SfGA er som dataansvarlig både interessert i og forpliktet til å beskytte de opplysninger som vi har om deg.

I SfGA samler vi inn og oppbevarer personopplysninger kun når det er relevant og nødvendig. Vi stiller strenge krav til sikkerheten av våre IT-systemer og til våre medarbeideres håndtering av personopplysninger, slik at de registrerte opplysninger alltid er beskyttet på best mulig måte.

Nedenfor kan du lese mer om forskjellige områder knyttet til senterets personvernspolitikk. Du kan bl.a. lese om hvilke opplysninger vi registrerer om deg, hvordan vi bruker opplysningene, hvor lenge vi lagrer dine opplysninger, og om dine rettigheter som registrert.

Vi er den dataansvarlige – slik kontakter du oss

Senter for God Arbeidslyst er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har registrert om deg. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor:

Senter for God Arbeidslyst
Nedre Slottsgate 4M, 0157 Oslo
Organisasjonsnummer: 930 391 530
Telefon: +47 922 44 897
Mail: post@godarbeidslyst.no

Vårt morselskap er
Krifa Erhverv AS
Klokhøyen 4, 8200 Aarhus N
CVR-nr: 100 62 519
Telefon: +46 72 27 74 27

Hvis du for øvrig har spørsmål til SfGAs behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte vår databeskyttelsesrådgiver (DPO); Christian Otto Ruge på følgende måter:

 • På e-post: dpo@godarbeidslyst.no
 • På telefon: +47 922 44 897
 • Post: Senter for God Arbeidslyst, Nedre Slottsgate 4 M, 0157 Oslo.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger for to ulike grupper. Disse er «Kontaktpersoner» og «Deltakere» og persondata for disse behandles med ulike formål.

Kontaktpersoner:

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne ha et kundeforhold til deg og ditt selskap eller organisasjon. Vi treger å lagre ditt navn og kontaktopplytsninger for å kunne kommunisere med deg, for å gjennomføre våre forpliktelser overfor deg og ditt selskap eller organisasjon og for å kunne fakturere for våre tjenester.

Vi behandler derfor dine opplysninger:

 • Til administrasjon av ditt kundeforhold.
 • Når du kontakter oss fysisk, på telefon, via kontaktskjema eller via e-post.
 • Når vi kontakter deg på telefon, e-post eller fysisk.
 • Når vi benytter oss av underleverandører for å innfri våre forpliktelser over for deg og ditt selskap eller organisasjon

Deltakere:

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne innfri våre forpliktelser overfor din arbeidsgiver.

Våre forplikteler består i å kartlegge forhold knyttet til arbeidsmiljø og arbeidslyst på din arbeidsplass, med det formål at arbeidslysten skal øke og at du og dine kolleger bl.a. skal bli lykkeligere og ha en bedre helse. Vi behandler dine personopplysninger kun etter inngått databehandleravtale med din arbeidsgiver.

Hva er rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

Senter for God Arbeidslysts behandling av dine personopplysninger krever at vi har et rettsgrunnlag (hjemmel). Grunnlaget for at vi kan håndtere dine opplysninger som beskrevet ovenfor er forskjellig avhengig av den enkelte situasjon.

Konkret benytter vi oss av følgende grunnlag:

 • Mesteparten av vår behandling av personopplysninger foretas fordi det er nødvendigt for at vi skal kunne oppfylle vår avtale i forhold til ditt eller din arbeidsgivers kundeforhold; ( ”oppfylle en avtale” iht. EU Personvernforordningen – heretter GDPR – Artikkel 6, paragraf 1, bokstav b).
 • Vi har i mange tilfeller en plikt eller rett til å behandle personopplysninger i henhold til gjeldende regnskapslovgivning, skattelovgivning mv.; ( ”rettslig forpliktelse” iht. GDPR Artikkel 6, paragraf 1, bokstav c).
 • Kunder og andre kontakter av SfGA har gitt samtykke til, at vi kan kontakte dem med både relevant kunnskap og inspiriasjon til arbeidslivet og med relevante tilbud; (dvs. ”samtykke” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, bokstav a). Samtykke kan alltid trekkes tilbake ved å kontakte oss.
 • I noen tilfeller kommer reglene om interesseavveining til anvendelse hvor SfGAs legitime interesse for behandling av alminnelige personopplysninger ikke kommer i konflikt med de registrertes grundleggende rettigheder. Dette gjelder f.eks. i forbindelse med bruk av cookies på www.godarbeidslyst.no.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun de personopplysninger som er relevant og nødvendig for at vi skal kunne ivareta dine interesser. Konkret behandler vi følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Kontaktpersoner:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger
 • Opplysninger om Arbeidsgiver, stilling og ansettelsesforhold
 • IP-adresse

 Deltakere

 • Navn
 • IP-addresse
 • E-post
 • Aldersgruppe
 • Kjønn
 • Stillingskategori
 • Stillingstittel
 • Ansettelsesforhold
 • Språk
 • Opplysninger du selv oppgir i spørreskjemaet

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

For deg som kontaktperson for et selskap eller en oranisajson innhenter vi først og fremst opplysningene direkte fra deg, fra din arbeidsgivers nettside eller fra andre nettsider. For deg som deltaker mottar vi personopplysninger for din arbeidsgiver etter å ha inngått databehandleravtale med denne, samt gjennom dine egne svar i undersøkelsene.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Våre medarbeidere har taushetsplikt om dine forhold deler kun opplysninger i det omfang som vi er berettiget/forpliktet til ifølge lovgivningen, når vi får ditt samtykke til det, eller det er legitimt etter en interesseavveining. Avhengig av den konkrete situasjon kan vi videregi dine personopplysninger til f.eks. følgende kategorier:

 • Databehandlere (dvs. underleverandører) for SfGA, som arbeider etter vår instruks, og som vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med.
 • Ansatte i vårt regnskapsbyrå.

Finnes det mottakere av dine personopplysninger i tredjeland, herunder internasjonale organisasjoner?

Personsopplysninger innsamlet i forbindelse med medarbeiderundersøkelser lagres på en dansk server hos vårt morselskap. Ingen andre enn forskere, underlagt taushetserklæring, har tilgang til disse dataene på personnivå. Funn fra undersøkelser publiseres aldri for mindre grupper enn 4, og da alltid som gjennomsnittsscore eller score som ikke knyttes til identifiserbart individ. Individer kan kun identifiseres gjennom evt. fritekstkommentarer de selv velger å gi i undersøkelsene.

Vi viderefører opplysninger om våre oppdragsgivere og kontaktpersoner til vår mororganisasjon i Danmark for f.eks. fakturering.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne ivareta våre kunder og deltakeres rettigheter og våre forpliktelser, og så lenge vi er pålagte det iht. gjeldende lovgivning. Vi har på nåværende tidspunkt fastlagt noen foreløpige retningslinjer for hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger.

 • Kontaktpersonopplysninger lagres til de bes slettet eller til samarbeidet ikke lenger anses som relevant (dette kan overstyres av det til enhver tid gjeldende norsk lovverket, f.eks. regnskapsloven).
 • Deltakeropplysninger knyttet til deltakernes navn lagres i inntil 5 år og er kun tilgjengelig for deltakeren selv.
 • Deltakeropplysninger lagres i anonymisert form så lenge det er relevant for forskning.
 • Oppbevaring av personopplysninger for deltakere er regulert i databehandleravtale med arbeidsgiver.

Din rett til å tilbakekalle eller begrense ditt samtykke

Kunder kan når som helst trekke tilbake tillatelse gitt i databehandleravtale og få sin virksomhets deltakerlister slettet. Det samme gjelder opplysninger knyttet til virksomheten og seg som kontaktperson. I enkelte tilfeller vil loven likevel kreve lengre oppbevaring, f.eks. regnskapsloven i forbindelse med fakturering og regnskap. I disse tilfellene har loven forrang. Deltakeres svar vil ikke kunne fjernes fra vår database, men de kan anonymiseres på forespørsel. Deltakerne vil da ikke lenger kunne logge inn på sin GAIS-portal og se sine tidligere svar.

Hvilke øvrige rettigheter har du?

Nedenfor kan du lese om din rett til innsyn, retting, sletting, og protestering. Dersom du ønsker å benytte deg av disse rettighetene kan du kontakte oss på :

Senter for God Arbeidslyst
Nedre Slottsgate 4M, 0157 Oslo
Organisasjonsnummer: 930 391 530
Telefon: +47 922 44 897
Mail: post@godarbeidslyst.no

Rett til innsyn i dine opplysninger:

Du har rett til å få innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg. Du kan be om innsyn når du kontakter oss per telefon, e-post eller vanlig post. Reglene er beskrevet i EU Personvernforordningen – GDPR – artikkel 15.

Rett til å få rettet opplysninger:
Du har rett til å få rettet uriktige opplysninger om deg selv. Du har også rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert ved å framlegge en supplerende erklæring. Reglene er beskrevet i GDPR artikkel 16.

Rett til sletting (”rett til å bli glemt”):

Du har rett til å få slettet eller anonymisert dine personopplysninger dersom det ikke lenger er nødvendig at vi lagrer eller behandler dine opplysninger. I mange tilfeller kan vi likevel ikke slette personopplysninger fordi vi er underlagt norske lover. Reglene er beskrevet i GDPR artikkel 17.

Rett til å protestere:

Du har i visse tilfeller rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også protestere mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring. Reglene er beskrevet i GDPR artikkel 21.

Hvem kan du klage til?

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du ikke er tilfreds med vår behandling av dine personopplysninger. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no

Hvordan lagrer vi opplysninger om bruk av vår hjemmeside?

Hvis du kontakter oss elektronisk via nettsiden ber vi om noen få personlige opplysninger som er nødvendige for oss. Personlige opplysninger beskyttes gjennom kryptering slik at andre ikke kan få tilgang til dine data.

Særlig om funksjonen «Kontakt»

Når du skriver et spørsmål til oss på ’Online Chat’ utenfor vår åpningstid blir det sendt som e-post til SfGA. Denne e-posten inneholder ditt spørsmål og sendes ukrypteret. På denne bakgrunn bør du ikke oppgi særlig sensitive personopplysninger i tekstfeltet.

Statistikk

Vi samler inn data i anonymisert form til bruk for statistikk som brukes til å utvikle og forbedre nettsiden. Brukere på nettsiden kan også få lagret en eller flere cookies på deres datamaskin som gjør at vi kan gi bedre hjelp og service og levere målrettede annonser. Cookien representerer ingen fare for din datamaskin og kan ikke identifisere deg som person, men kun kjenne igjen din datamaskin. Du kan til enhver tid slette cookiene under innstillinger i din browser.

Søk